hmongNewYearXyoo 2016, Hope Family Support koom nrog Hmong NC lub Tshiab Pebcaug. Peb faib ntaub ntawv txog peb kev pab thiab peb faib dej rau cov neeg uas koom nrug lu Tshiab Pebcaug. Thov txhua leej koom nrog peb rau Xyooj 2017 Hmong NC lub Tshiab Pebcaug.