Up

Hmong

Kev ntsuam xyuas: Qhov no txhais tau li cas rau koj tus me nyuam?
Kev ua siab phem thiab thab plaub rau cov kawm ntawv uas muaj qhov tsis taus: Thawj 10 qhov tseeb uas cov niam cov txiv, cov kws qhia ntawv, thiab cov kawm ntawv yuav tsum paub
Yuav npaj koj tus me nyuam muaj qhov tsis taus mus kawm qib pib li cas: Cov tswv yim pab cov niam txiv
Niam txiv txoj kev txhawb nqa piv tau li tus yuam sij
 
 
Powered by Phoca Download