Tos Ne Tuaj Ntawm FSN/HOPE

Kev cia siab rau tsev neeg muaj me nyuam kws ua tsis tau (special needs)

Hu tua rau peb yog ais tias:

  • Koj muaj  kev txhawj xeeb txoj koj tu me nyuam tkoj kev kawm los txoj kev lo hlo
  • Muaj los nus los sis nrhiav kev pab
  • Xav paub txog txoj cais koj tus me nyuam muaj
  • Xav nrhiav ib tus nrog koj mus ntsib xib fwb qhia ntawv peb tsev kawm ntawv
  • Xav tuaj koom kev sab laj nrog cov niam txiv ua muaj teeb meem ib yam li koj
  • Xav nhriav ib tus niam txiv ua muaj teeb meem ib yam li koj tham ua ke

Yog koj xav hu tua rau peb, thov mus rau peb qhov Video Hais lus moob – “Ca Sab Thaum Pib”


Mylo Lor

Mylo LorNyob zoo kuv npe hu ua Mylo Lor. Kuv tau ua hauj lwm nrog Hope Family Support Network tau 6 lu xyoo tab 8 lu xyoo ua pab tib neeg . Kuv muaj 2 tus ntxhais thiab 2 tug tub.  Kuv nyiam mus nuv ntses, ua si nrawm zoov thiab thaum kuv muaj sij hawm, kuv nyiam ua noj haus. Kuv kawm ntawv tag rauj peb tib neeg thiab cov zej zog (Human and Community Service Minor in Psychology). Lub tsev kawn ntawv kuv kawn hu ua University Lenoir-Ryhne nyob rau Hickory, North Carolina. Kuv xav ntxiv kuv kawn ntawv yav tom ntej.

Kuv txoj kev yuav pab tau kuv tus menyuam yog yuav siv kuv lub qhov ncauj hais lus thiab nqis tes peb nws. Kuv tus ntxhaus hlob  mauj 7 xyooj thauj nws hais lus tsis meng. Kuv nyuaj siab rauj kuv tus ntxhaus. Tsis muaj leej twg pab kuv. Ntau tus me nyuam luag rau nws. Kuv hlub nws heev.  Kuv thiab nqis tes peb nws thiab thov khawv lub tsev kawm ntawv peb kuv tau me nyuam. Kuv yuav tsum peb kuv tu ntxhais txhua hnub. Ua ib leeg niam tsis yooj yim. Kuv yuav tsum pab txhua lub sijhawm.  Yog hais tias koj xav tau kev pab los yog tswv yim, hu rau kuv thiab, kuv yuav pab koj tau le kuv paub.